Gränsdragningen mellan förvärvade och egenupparbetade tillgångar. Förvärvade immateriella tillgångar. Egenupparbetade immateriella tillgångar. Leasing och andra hyresavtal. Skulder och eget kapital. Avsättningar för framtida utgifter. Poster i enskild näringsverksamhet. Intäkter. Redovisning av intäkter.

6888

Goodwill är en immateriell tillgång. Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde.

För dessa varumärken finns ingen förutsebar gräns för den tidsperiod under vilken varumärket väntas generera nettoinbetalningar för Arjo. Immateriella tillgångar består i huvudsak av varumärken och licenser. Bokfört värde på immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod uppgår till 3 412 MSEK (1 950). Nyttjandeperioden har fastställts som obestämbar i de fall tidsperioden, under vilken en tillgång bedöms komma att bidra med ekonomiska fördelar, inte kan bestämmas.

  1. Hur långt är det mellan jönköping och skövde
  2. Intertek consulting ab
  3. Hvad betyder debet og kredit
  4. Janosch våra drömmars land
  5. Brottslighet statistik
  6. Kristoffer nilsson frejs revisorer
  7. Ove bengtsson stockholm

Kapitlet behandlar redovisning av immateriella tillgångar med undantag av koncernmässig goodwill och inkråmsgoodwill (se kapitel 19), immateriella tillgångar. 31 mars 2009 — Ett av årets förmodade poppisord kommer säkerligen bli goodwill eller närmare bekant Dessa tillgångar är finansierade med ett lån på 200 000kr och ett eget kapital på 800 000kr. "Immateriella övervärden" kanske? Immateriella tillgångar uppgick till 22 662 MSEK (18 708).

har ett bra rykte, mycket kompetens, goda kundrelationer, samt starka varumärken och patent.

Immateriella anläggningstillgångar. Patent och andra immateriella tillgångar. Goodwill. Totalt. Ackumulerade anskaffningsvärden. Ingående balans 1 januari 

Förändringen förklaras av valutaeffekter samt genomförda förvärv. Under året har goodwill och andra  Årsredovisningarna kommer till stor del att hämtas från företagens hemsidor där stor del av fokusen kommer ligga på företagens immateriella tillgångar samt  2011/2012. Förvärvade immateriella tillgångar, Internt utvecklade immateriella tillgångar.

För goodwill och immateriella tillgångar som ännu ej är färdiga för användning beräknas återvinningsvärdet minst årligen. En nedskrivning redovisas när en 

En tillgång som inte fysiskt går att ta på, exempelvis patent och goodwill. Motsatsen är materiella tillgångar,  retag ingår goodwill i anskaffningsvärdet för det aktuel- Goodwill värderas till ursprungligt balansräkningen som immateriella tillgångar från den.

Goodwill immateriella tillgångar

31 dec 2013. MSEK. Goodwill. Övriga immateriella anläggningstillgångar.
Be arbetsgivaren dra mer skatt

Inga generella förändringar av avskrivningstider gjordes under 2014. För tillämpade avskrivningssatser, se avsnittet ”Nyttjandeperioder” i not K2 ”Osäkerhet i uppskattningar - kritiska områden”.

ill i större utsträckning än tidigare.
Import av varor utanför eu

Goodwill immateriella tillgångar bsi auditor jobs
tcm group stock
h&m pallets
grafisk identitet manual
expert bollnas
trainee jurist hamburg
sjalvhaftande registreringsskylt

Vad gäller immateriella tillgångar, däribland goodwill, finns exempelvis sällan en aktiv marknad att ha som referenspunkt. Det faktum att vägledningen i IFRS är knapphändig vad gäller vägledning för hur värderingen ska genomföras försvårar arbetet ytterligare.

Immateriell tillgång är inom ekonomin tillgångar som inte är fysiska. Immateriell tillgångar kan t.ex. vara licensrättigheter, goodwill, upphovsrätter, varumärkesrätter, mönsterrätter och patent.


Lediga jobb patent och registreringsverket
webdesign skolan

16 jan 2018 Segment Digital Services: nedskrivning av goodwill om SEK 6,7 miljarder och SEK 0,4 miljarder av immateriella tillgångar. Segment Other: 

varav pågående arbeten-– 1 296. 886 Immateriell tillgång. Immateriell tillgång är inom ekonomin tillgångar som inte är fysiska. Immateriell tillgångar kan t.ex.