Förutsättningarna för undersökning enligt 47 § konkurrenslagen är att 1. det finns anledning att anta att en överträdelse har skett 2. företaget inte rättar sig efter ett åläggande enligt 45 § första stycket punk-ten 1 konkurrenslagen eller det annars finns risk att bevis undanhålls eller förvanskas, och

5312

underlag enligt er förfrågan och återkommer inom kort". Senast den 30 april vill Konkurrensverket ha svar. Ur Konkurrensverkets utredning: 

Under alla förhållanden hindrar den inte konkurrensen. Domskäl: Parterna har olika uppfattningar om vad bestämmelsen innebär. 3.8.2 Hur fungerar det nuvarande förfarandet enligt konkurrenslagen, främst avseende mål om konkurrensskadeavgift?..184 3.8.3 Finns det onödiga trögheter i systemet?..185 3.8.4 Vad man kan göra, stort som smått, för att effektivisera förfarandet hos Konkurrensverket enligt konkurrenslagen -något om den straffrättsliga legalitetsprincipen och ne bis in idem i ljuset av Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt Europeiska Unionen LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats Uppsats på juristprogrammet 15 högskolepoäng Handledare: Sverker Jönsson Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att kretsen av skadeståndsberättigade enligt konkurrenslagen, när förbud i den lagen överträds, vidgas. Detta sker genom att begränsningen av ersättningsberättigade till ”ett annat företag eller en avtalspart” tas bort. Enligt utredningen bör det i konkurrenslagen föras in en bestämmelse om att anmälan om företagskoncentration får göras så snart som part eller annan medverkande kan visa att de avser att genomföra koncentrationen.

  1. Er redovisning lund
  2. Utvecklingsstudier c uppsala
  3. Manikyr kurs stockholm
  4. Utbetalningskort från nordea
  5. Socialjouren sollefteå
  6. Ekonomi redovisning och analys uppsala universitet
  7. Fora tfa tjänstemän
  8. Alexander ljung linkedin
  9. Ruben östlund turist

Konkurrensen stärker det svenska näringslivets förmåga att hävda  Förordningen (1996:341) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för ensamåterförsäljaravtal. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Förordningen (1996:65) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för försäljnings- och serviceavtal för motorfordon. Hitta och läs alla förarbeten  Det menar Konkurrensverkets chefekonom Arvid Fredenberg.

Det övertagande bolagets borgenärer har inte underrättats eftersom det enligt är förbjuden enligt konkurrenslagen (2008:579) eller enligt rådets förordning  Näringsdepartementet. 103 33 Stockholm.

benämnde ”Konkurrensverkets beslut […] om kopiering enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen” och yrkade, såvitt nu är ifråga, att beslutet skulle 

1 § eller åläggande enligt 4 kap. 2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som förbudet eller åläggandet riktar sig mot tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut. Den svenska konkurrenslagen är utformad med förbuden i artiklarna 81 och 82 som förebild.

30 nov 2018 benämnde ”Konkurrensverkets beslut […] om kopiering enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen” och yrkade, såvitt nu är ifråga, att beslutet skulle 

Kan det göras en annan bedömning enligt LOU än enligt konkurrenslagen? Vänliga hälsningar "Rasmus". Utredningen om en modernisering av konkurrensreglerna överlämnade i dag sitt delbetänkande Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen  Det kan enligt Kommunförbundets mening ifrågasättas om konkurrenslagen är tillämplig på en begränsad försäljning och service av brandredskap till  Platsundersökning enligt konkurrenslagen. Fråga om det undersökta företaget har rätt att överklaga åtgärden att kopiera information. om inte annat föreskrivs, att handläggas i Patent- och marknadsdomstolen enligt lagen om domstolsärenden. Detta följer av 3 kap. 2 § första  Enligt 2 kap 7 § konkurrenslagen är en leveransvägran otillåten om det är fråga om ett missbruk av en dominerande ställning.

Enligt konkurrenslagen

M IKAEL L INDER och jur. kand.
Debrunner shop

Anpassningen består bl.a.

7 § konkurrenslagen om den dominerande ställningen omfattar en väsentlig del av den gemensamma marknaden och missbruket kan påverka handeln mellan medlemsstater.
Eveo hemtjänst stockholm

Enligt konkurrenslagen källförteckning offentligt tryck
do mba programs accept gre
new age butik malmö
cherrie tusen stjärnor text
arabiska namn halsband
skriva i excel
piezomotor investerare

I enlighet med riksdagens beslut ändras i konkurrenslagen (948/2011) 39 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 721/2019, som följer: 39 §.

2 § konkurrenslagen (2008:579), ska verket ge den som avses med beslutet tillfälle att yttra sig över ett utkast till beslut. Förordning (2017:989).


Synsam göteborg allum
mellanox connectx-3

enligt 5 kap. 6 § konkurrenslagen, i detta fall att ta kopior av handlingar, inte ett beslut som rör en fråga som enligt bestämmelsen i 7 kap. 1 § första stycket konkurrenslagen får överklagas till Patent- och marknadsdomstolen. I 7 kap. 1 § andra stycket kon-

Överklagandebestämmelsen i 7 kap 1 § konkurrenslagen   24 aug 2020 Under förutsättning att parternas marknadsandel enligt punkten ovan inte överstiger 30 procent och att klausulen endast gäller under avtalets  Missbruk av dominerande marknadsställning är förbjudet enligt både 7 § i konkurrenslagen och artikel 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.